Kontakt

BBMplus
569 43 Jevíčko
tel: (+420) 704 592 891
e-mail: info@bbmplus.cz

Czech

„Prodávající“  -  firma  Vítězslav Bartuněk, 569 24  Kunčina  47,  
IČ: 691 32 909, DIČ: CZ 6409050571 

„Kupující“ - je ten kdo s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupní smlouvou se rozumí doklad o převzetí zboží, převzetí zboží a jeho úhrada.

Kupující objednávkou akceptuje všeobecné obchodní podmínky. Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Objednání

Přímý prodej :

Prohlédnout a osobně vyzvednout výrobek je možné na provozovně firmy na adrese Jevíčko, Brněnská 183, v pracovní dny od 8,00 do 16,30 hodin. Kde je většina sortimentu okamžitě k dispozici.

Elektronická objednávka:

Zasláním objednávky emailem s veškerými požadovanými údaji a náležitostmi:

Soukromá objednávka - jméno, příjmení, adresa pro doručení, telefon, název výrobku, rozměr, barva, počet kusů
Firemní  objednávka - obchodní jméno, adresa pro doručení, telefon, název výrobku, rozměr, barva, počet kusů

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Potvrzení objednávky:
Poté co je objednávka přijata zašleme vám e-mailem potvrzení. Uvedeme datum odeslání daného zboží. V případě jakýchkoliv nejasností Vás budeme kontaktovat.

Cena zboží:
Cena zboží v obchodu jsou konečné, jsme plátci DPH. V případě změny ceny Vás budeme o této skutečnosti informovat.

Zákazník je povinen zkontrolovat obsah zásilky při převzetí.

Reklamace

Poskytujeme podmínky uplatňování reklamací shodné s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem. Pokud se vyskytne závada na výrobku, kontaktujte nás. Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží dokladem - prodejkou nebo fakturou (kopie), který byl přidán do zásilky. Vykazuje-li zboží při doručení zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, tak jeho přebráním zaniká nárok na reklamaci vad způsobených dopravcem.

Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, která není spotřebitelem, na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Záruční doba pro kupujícího (spotřebitele i podnikající osobu) činí v případě nového zboží 24 měsíců od data prodeje. Reklamace musí být uplatněna nejpozději poslední den záruční doby.

Vady zjevné, to je vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nejpozději do 5-ti dnů od data prodeje, jinak toto právo zaniká.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena v případě, že
a) vadu si kupující způsobil sám, např. použitím v rozporu s návodem k použití, neodborným mechanickým zásahem nebo užitím způsobem, kterým se výrobek běžně neužívá nebo použití k účelu, ke kterému se běžně neužívá
b) vada vznikla v důsledku běžného opotřebení
c) vada byla způsobena vlivem vnějších okolností

Kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti prodávajícího za vady (reklamaci) u prodávajícího zasláním zboží zpět s uvedením vady. Zakoupení zboží musí kupující prokázat dokladem o koupi (prodejkou, fakturou), který zároveň slouží jako záruční list. 
Při reklamaci je kupující povinen prokázat vadu zboží předložením vadného zboží tak, aby měl prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit.
V případě reklamace je zákazník povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do 14 dnů prodejci.

Při přebírání zásilky od přepravce si ji důkladně prohlédněte, zda je v pořádku. V případě poškození přepravcem jste povinni přepravci vadu nahlásit, kde uvedete rozsah poškození. Poté s přepravcem vzniklou situaci vyřešíme. Pokud zásilku převezmete bez výhrad, poškození již později nelze reklamovat.
O uplatněné reklamaci je nutno sepsat reklamační protokol s přepravcem.
Prodávající se vyhrazuje, že pokud kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než kupující zjedná nápravu. Pokud se tak nestane do 10 dnů od na výzvy prodávajícího, není prodávající povinen vady odstranit.

Přeprava
Zboží je odesíláno spediční službou PPL – na dobírku.

Úhrada zboží
Dobírka:
Zboží zaplatíte při převzetí dopravci. Pokud nebudete zastiženi na dodací adrese, bude balík uložen u dopravce v depu, které náleží k vaší oblasti.

Při nevyzvednutí odeslané zásilky vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného (poštovného) ve skutečně uhrazené výši dopravci. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka nesplňuje podmínky pro odeslání zdarma, pokud takové jsou platné v době odeslání. Opakované odeslání zásilky je po dohodě možné. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů.

Osobní odběr:
Je možný v Jevíčku na výše uvedené adrese, jakmile bude vaše objednávka připravena k převzetí, o této skutečnosti budete informováni telefonicky.
Nevyzvednuté zboží

Ochrana osobních dat
Osobní data, která uvedete při objednání, nebudou poskytnuta jiným subjektům.

Pokud si v průběhu nákupu nebudete vědět s čímkoliv rady, kontaktujte nás viz kontakt.